เคบีโอ เอิร์ธ - ช่วยกันรักษ์โลก

การรณรงค์ของเคบีโอ เอิร์ธ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและดิจิทัลดาต้าที่เป็นตัวเร่งของภาวะโลกร้อน เริ่มต้นมาจากการตั้งข้อสังเกตของประธานเคบีโอ เอิร์ธ และนำมาสู่การค้นหาคำตอบด้วยการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลวิจัย บทความและเอกสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาวะโลกร้อน ตลอดจนข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ จนได้พบข้อเท็จจริงที่น่าตกใจ และต้องตระหนักถึงผลกระทบที่มีจากการใช้อินเทอร์เน็ตและการสะสมตัวของดิจิทัลดาต้าดังกล่าว พร้อมกันนี้ คณะทำงานของเคบีโอ เอิร์ธ ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลและผลการศึกษาต่าง ๆ โดยใช้เวลานานกว่า 7 เดือนก่อนที่จะมีการรณรงค์ออกสู่สาธารณะ ทั้งนี้ รายละเอียดต่าง ๆ ได้รับการถ่ายทอดอยู่ในหนังสือ “มหันตภัยโลกร้อนกับความจริงที่ไม่มีใครพูดถึง” รวมทั้งผ่านงานสัมมนา “ทางออกจากวิกฤตโลกร้อนกับความจริงที่ไม่มีใครพูดถึง” ณ สโมสรทหารบก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับในทางบวกเป็นอย่างดี จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน